Cookie beleid ZVV Pelikaan

De website van ZVV Pelikaan is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Over de regels

Over de regels

Algemene omgangs- en gedragsregels Z.V.V. Pelikaan

 • Respect voor elkaar is de basis voor ons gedrag. Het gebruik van onbehoorlijk taalgebruik is onacceptabel.
 • Geweld (verbaal en fysiek), beledigingen, pesten en molestatie ten opzichte van derden is verboden;
 • Pesten, beledigen, aanstootgevende en respectloze opmerkingen en het in diskrediet brengen van de vereniging Z.V.V. Pelikaan en haar leden, vrijwilligers, functionarissen en/of bestuursleden via (sociale) media, zal gevolgen hebben voor betrokkene(n) door toepassing van het bepaalde in de statuten van de vereniging;
 • Z.V.V. Pelikaan beschikt over een vertrouwenspersoon, waarbij het verenigingslid terecht kan voor klachten over ongewenste omgangsvormen;
 • Onderlinge communicatie geschiedt op basis van respect, openheid en eerlijkheid. Leden communiceren "met" elkaar en niet "over" elkaar;
 • Het verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen. Hij/zij is persoonlijk aansprakelijk voor de door hem/haar (opzettelijk)aangerichte schade;
 • Na het gebruik van de accommodatie (kleedkamers en velden) wordt deze ordelijk en netjes achtergelaten;
 • Het verenigingslid houdt zich aan de aanwijzingen op het complex. Bijvoorbeeld ten aanzien van gebruik fietsenstalling, afval in de daarvoor bestemde bakken, etc.;
 • Het nuttigen van alcoholische dranken op het "Pelidome", buiten de kantine en het terras, is verboden;
 • Het gebruik van drugs op het gehele complex van Z.V.V. Pelikaan is verboden;
 • Ons complex is langs de velden, het terras, de kleedkamers en kantine rookvrij.
 • Een verenigingslid dient een medelid, indien deze de omgangs- en gedragsregels dreigt te overtreden, of overtreedt, aan te spreken op diens, in woord en gebaar, ontoelaatbare gedrag;
 • Wij zijn een goede gastheer voor bezoekende clubs en overige bezoekers van het "Pelidome". Het verenigingslid hanteert goede omgangsvormen en draagt deze uit. Hij/zij toont zich een waardig ambassadeur van en namens onze vereniging;
 • Bij uitwedstrijden gedragen wij ons als een goede gast;
 • Het verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging of KNVB opgelegde sancties naar aanleiding van een gepleegde overtreding. De vereniging kan de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het desbetreffende verenigingslid;
 • Het verenigingslid, dat een duidelijke overtreding van de gedragsregels constateert, meldt dit bij een (jeugd)trainer, leider, of een bestuurslid.
 • Het verenigingslid respecteert de binnen de vereniging bestaande hiërarchische- en/of functionele gezagsverhoudingen. 
 • Bij het te buiten gaan van de algemene omgangs- en gedragsregels wordt gehandeld, zoals bepaald in artikel 6 - straffen - van de statuten.


Samengevat bepaalt dit artikel:

 • Het bestuur is bevoegd om overtredingen te bestraffen.
 • Het bestuur stelt de strafmaat vast.
 • De volgende straffen kunnen worden opgelegd: Berisping, Schorsing. Gedurende de periode, dat een lid geschorst is, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend, Ontzetting uit het lidmaatschap(royement), Uitsluiting van deelneming aan wedstrijden voor bepaalde duur c.q. voor een bepaald aantal wedstrijden, Ontzegging van het recht om een of meer in de straf genoemde functies voor een in de straf genoemde termijn uit te oefenen en een geldboete. Hieronder wordt mede verstaan de vergoeding voor een door een lid (opzettelijk) aangebrachte schade;
 • Van het opleggen van een straf wordt schriftelijk aan het lid mededeling gedaan. In spoedeisende gevallen kan een opgelegde straf mondeling aan het lid worden medegedeeld.


Schenktijden alcohol

Maandag t/m donderdag vanaf 19.30 uur, zaterdag vanaf 13.00 uur

Wij willen u er op wijzen, dat het ten strengste verboden is om alcoholische dranken te nuttigen langs de lijn. Dit mag alleen in de kantine en op het terras voor de kantine. Het is verboden zelf meegebrachte alcoholische dranken te nuttigen. Verstrekking van alcohol kan door ons worden geweigerd, indien het leid tot verstorend gedrag, of onveiligheid.

Legitimatieplicht

Aan personen die jonger zijn dan 18 jaar wordt geen alcohol geschonken. Bij twijfel vragen we om jouw legitimatie!

Rookvrij

Ons complex is langs de velden, het terras, de kleedkamers en kantine rookvrij op alle jeugdavonden en jeugdtijden (zaterdag tot 12.00 uur). Bedankt voor het niet-roken!

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF. Lees meer over de gedragsregels op de website van NOC*NSF.

Aannamebeleid

Word je vrijwilliger bij ZVV Pelikaan, dan hanteert de vereniging de volgende regels:

 • Heb je belangstelling om vrijwilligerswerk te doen bij Pelikaan, dan vindt eerst een kennismakingsgesprek plaats.
 • Eventueel worden referenties opgevraagd bij instanties e.d., waar voorheen (vrijwilligers)werkzaamheden zijn verricht. Uiteraard vindt dit alleen plaats na toestemming van de vrijwilliger.
 • De vereniging vraagt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan.
 • De vrijwilliger wordt door de vereniging op de hoogte gesteld van de gedragsregels binnen de vereniging.
 • De vrijwilliger wordt bij voorkeur lid van de KNVB.
 • De vrijwilliger onderwerpt zich aan de bepalingen, die genoemd zijn in de statuten van de vereniging.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!