• KLEDINGBELEID ZVV PELIKAAN

  Inleiding
  In 2010 is voor het laatst het kledingbeleid van ZVV Pelikaan geformuleerd. Dit gebeurde onder andere naar aanleiding van de overgang van het kledingmerk Beltona naar Adidas. Een belangrijk onderdeel in dit kledingbeleidsplan was, dat de jeugdleden het wedstrijdtenue, bestaande uit shirt, short en kousen, in bruikleen ter beschikking kregen. De eerste uitgifte van deze tenues werd gefinancierd door een vijftal sponsors. Hierbij is onvoldoende gerealiseerd dat kleding slijt en vervangen dient te worden, waarvoor budget nodig is. Sponsors ter financiering hiervan werden slechts bij een aantal teams aangetrokken en lang niet voor alle jeugdteams. Wellicht is dat gedeeltelijk toe te schrijven aan de financiële crisis, die wij de afgelopen jaren hebben gekend. Het gevolg was dat vervanging van kleding gedeeltelijk op de algemene exploitatie van ZVV Pelikaan drukte. Het bestuur wenst met ingang van het seizoen 2018-2019 het beleid aan te passen en te optimaliseren.

  Met ingang van mei 2017 is onze kledingleverancier Hiemstra Sport uit Barendrecht in verband met pensionering van de eigenaar gestopt. Na enige maanden van verkenning is besloten om een meerjarige overeenkomst aan te gaan met Sport Centrum Dordrecht (SCD) als onze nieuwe kledingleverancier. Met twee goed geoutilleerde winkels in Dordrecht is hiermede de service aan de leden meer dan gewaarborgd.
  Daarnaast is het bestuur met Adidas overeengekomen dat zij het customized ‘Pelikaan-shirt’ rechtstreeks gaan leveren in het kader van hun ‘team-wear’ activiteit die enige tijd geleden gestart is. Tegelijkertijd is SCD door Adidas benoemd tot ‘team-wear dealer’.
  Gezien de opgedane ervaring, de uitstraling, de kwaliteit en de wens van de leden zullen ‘ZVV Pelikaan en Adidas’ op de velden te zien blijven. ZVV Pelikaan was tot voor kort ‘voorraadhoudend’, met name ten aanzien van de wedstrijdshirts. Dit legde een flink beslag op de liquiditeit van de vereniging en bracht het nodige risico met zich mee. In verband met de nog aanwezige voorraad van de shirts zal een overgangssituatie naar de nieuwe shirts worden gecreëerd. Sport Centrum Dordrecht zal voortaan voorraad houden voor Pelikaan. Dit betekent voor Pelikaan een verlichting van liquiditeit en een vermindering van risico.

  Visie: ‘ZVV Pelikaan wil met haar kledingbeleid bewerkstelligen, dat alle spelende leden in een uniforme outfit rondlopen. Dit geeft een correcte, verzorgde en professionele uitstraling’

  Nadere uiteenzetting van de uitgangspunten van het kledingbeleid:
  Algemeen
  ZVV Pelikaan heeft een eigen kledinglijn die is samengesteld uit de kledingcollectie van het merk Adidas, inclusief een customized shirt. Andere merken mogen niet gedragen worden. Verder gelden de volgende richtlijnen:
  Alle spelende jeugdleden kunnen beschikken over een compleet wedstrijdtenue (shirt, broek en kousen, alsmede keepersuitrusting). De tenues worden bewaard in de door ZVV Pelikaan beschikbaar gestelde teamtas. Deze tenues worden gekocht door de vereniging. Aanschaf van de tenues wordt door de vereniging voldaan uit de opbrengst van het ‘kledinggeld’, dat als onderdeel van de contributie aan de jeugdleden wordt berekend. De tenues blijven eigendom van ZVV Pelikaan. De afschrijvingstermijn voor de wedstrijdtenues bedraagt drie jaar met uitzondering van de kousen. In drie jaar worden 2 paar kousen verstrekt. De senioren spelen in hetzelfde tenue als de jeugdleden, maar worden door de spelers zelf gefinancierd. Zie hiervoor verderop bij Wedstrijdkleding Senioren. 
  Eenheid van tenue is verplicht, dat wil zeggen, dat alle jeugdleden van een team hetzelfde tenue dragen. Dit geldt voor alle wedstrijden. Eenheid van tenue geldt ook voor tenues met sponsorbedrukkingen. Het is verboden om eigenhandig aanpassingen, uitingen en (afwijkende) nummering op de tenues aan te brengen. Alleen de kleding uit de Adidas-kledinglijn van ZVV Pelikaan mag het logo van ZVV Pelikaan dragen. Keepers dragen een door de vereniging bepaald keeperstenue uit het Adidas-assortiment van de kledinglijn van ZVV Pelikaan. Bij wijziging van de collectie door Adidas, bepaalt de afdeling Voetbalzaken eventuele vervanging c.q. aanpassing van de keeperskleding. Naast het wedstrijdtenue bevat de kledinglijn van ZVV Pelikaan ook trainingspakken, tassen en overige voetbal-gerelateerde goederen. De collectie wordt weergegeven in de webshop op de website van ZVV Pelikaan. In verband met de uniformiteit is het niet toegestaan een ander merk trainingspak, tas e.d. voor een compleet team aan te schaffen dan uit de voor ZVV Pelikaan vastgestelde Adidas-kledinglijn. De kledingcoördinator van ZVV Pelikaan is het aanspreekpunt voor de kleding en overige artikelen binnen de vereniging. Hij beoordeelt en beslist welke wedstrijdkleding eventueel vervangen wordt.
  De kledingleverancier, Sport Centrum Dordrecht, houdt voorraad voor ZVV Pelikaan. Bij de vereniging is een beperkte voorraad aanwezig voor ‘noodgevallen’. De kledingcoördinator heeft het beheer over deze voorraad. Als er bij een wedstrijd reservekleding nodig is, wordt deze ter beschikking gesteld door de kledingcoördinator. Ieder lid is verplicht om de wasvoorschriften van de kleding in acht te nemen. Indien blijkt, dat hiervan is afgeweken, zal geen vervanging van het betreffende kledingstuk plaatsvinden.
  De kleding wordt gewassen per team. In de teamtas zit het wasvoorschrift voor de kleding.

  Het wedstrijdtenue
  Het wedstrijdtenue van ZVV Pelikaan bestaat uit een customized shirt van Adidas in de kleuren zwart/blauw met het logo van ZVV Pelikaan op de linkerborst, een zwarte short van Adidas en zwarte kousen, eveneens van Adidas.

  Sponsoring wedstrijdkleding
  Vanaf het 2e kwartaal 2018 werkt ZVV Pelikaan voor al haar spelende leden met een kledingplan. Inkoop en verstrekking van deze kleding wordt uitgevoerd door de vereniging.

  Wedstrijdkleding senioren
  De senioren schaffen zelf de wedstrijdkleding - shirt, short en kousen – aan. De leider en/of aanvoerder is verplicht erop toe te zien, dat door de spelers van een team de juiste kleding wordt gedragen.

  Sponsors hebben de mogelijkheid om, als tegenprestatie voor de sponsoring, het wedstrijdtenue van een team te voorzien van een reclame-uiting. Sponsoring dient altijd plaats te vinden in overleg met de kledingcoördinator en/of het bestuurslid Voetbalzaken. De gegevens van de sponsor worden opgenomen in de administratie van de Sponsorcommissie voor eventuele benadering van overige sponsormogelijkheden.

  Sponsoring jeugd
  Voor de jeugdleden wordt de wedstrijdkleding door de vereniging aangeschaft en verstrekt. Deze wordt betaald uit de contributieverhoging die hiervoor doorgevoerd wordt.

  Voor de jeugdafdeling is gekozen voor een sponsorcollectief. Het wedstrijdtenue van alle jeugdteams wordt aan de voor- of achterzijde (dit naar keuze van de deelnemer aan het sponsorcollectief) voorzien van de uiting van een goed doel, namelijk: ‘Het Vergeten Kind’. De naam en/of het logo van de sponsor wordt dan vermeld op de andere zijde van het wedstrijdshirt.
  De deelnemer aan het sponsorcollectief betaalt een jaarlijks bedrag van € 350,00 (excl. BTW).
  De contractduur bedraagt 3 jaar. Het sponsorbedrag komt, na aftrek van de bedrukkingskosten, ten goede aan het fonds ‘sponsorcollectief kleding jeugdleden’. Dit fonds wordt beheerd door het bestuur. De gelden uit dit fonds worden besteed aan bijzondere (jeugd)projecten en dienen niet ter dekking van de exploitatie van de vereniging. Natuurlijk is het ook mogelijk om meerdere deelnames per sponsor in het collectief te doen.

  Sponsoring overige kleding en uitrusting
  ZVV Pelikaan biedt sponsoren de mogelijkheid om een team, naast het wedstrijdtenue, te voorzien van andere kleding en/of uitrusting uit de voor ZVV Pelikaan geselecteerde artikelen van Adidas. Hierbij valt te denken aan presentatiepakken, trainingskleding, sporttassen e.d. Dit is te vinden in de webwinkel. De kosten van deze kleding en overige uitrusting, inclusief eventuele bedrukking, zijn voor rekening van de sponsor. De bedrukking van de materialen bestaat uit het (standaard) logo van ZVV Pelikaan en de uiting van de sponsor.
  Alvorens tot aanschaf wordt overgegaan, beoordeelt de kledingcoördinator de materialen en de gewenste bedrukking. Hij verzorgt in samenwerking met de sponsorcommissie tevens de sponsorovereenkomst.
  In het kader van de gewenste uniformiteit op de vereniging is het verboden om eigenhandig overige kleding en uitrusting van een ander merk voor een team aan te schaffen.

  Overige bepalingen
  Het nieuwe kledingbeleid geldt vanaf 1 april 2018 met inachtneming van de overgangsregeling zoals hieronder omschreven.
  Deelname aan het kledingplan is verplicht voor alle spelende leden van ZVV Pelikaan.
  De kledingcoördinator registreert de uitgegeven kleding.
  Na afloop van de laatste wedstrijd van het seizoen dient de wedstrijdkleding van de jeugd (schoon en gewassen) ingeleverd te worden bij de kledingcoördinator. Deze controleert de kleding op volledigheid en de staat, waarin de kleding verkeert. Bij aanvang van het nieuwe seizoen wordt de kleding door de kledingcoördinator weer ter beschikking gesteld aan de teams.
  Voor de selectieteams van de senioren gelden afwijkende regels. Uitgifte en inname worden hier verzorgd door de kledingcoördinator van de selectie.
  De wedstrijdkleding, regenjassen, winterjassen en sporttassen blijven eigendom van ZVV Pelikaan.
  Bij opzegging van het lidmaatschap dient de wedstrijdkleding samen met de overige artikelen die men van ZVV Pelikaan in bruikleen heeft, te worden ingeleverd bij de kledingcoördinator. Wordt dit nagelaten, dan zal uit- of overschrijving niet kunnen plaatsvinden.
  Bij vermissing van kleding moet dit worden gemeld bij de kledingcoördinator. Is de vermissing te wijten aan nalatigheid van een lid, dan zijn de kosten van de vermiste goederen voor rekening van het betreffende lid.
  Beschadiging van het wedstrijdtenue tijdens de wedstrijd, anders dan door nalatig handelen, zal worden hersteld door ZVV Pelikaan. Deze regel geldt alleen voor jeugdspelers. De beschadiging dient direct na de wedstrijd bij de teamleider en kledingcoördinator te worden gemeld.

  Overgangsregeling
  De belangrijkste wijziging in het kledingbeleid is, dat voortaan ook door jeugdspelers betaald zal moeten worden voor het vernieuwde Adidas wedstrijdtenue.
  Het nieuwe wedstrijdtenue zal geleidelijk worden ingevoerd. De eerste nieuwe tenues worden in september 2018 uitgereikt aan diverse jeugdteams, waarna in januari 2019 aan een tweede serie jeugdteams nieuwe tenues zullen worden uitgedeeld. Dit herhaald zich weer in de volgende twee daaropvolgende seizoenen.

  Bij de start van elk nieuwe seizoen wordt de staat van de wedstrijdtenues van de jeugdteams beoordeeld. Indien nodig worden deze dan vervangen. De verwachting is, dat in het seizoen 2020-2021 alle jeugdteams in de nieuwe tenues zullen spelen.

  Conclusie
  Per 1 april 2018 zal de ‘kledingbijdrage’ voor jeugdleden en het nieuwe ‘kledingbeleid’ ingevoerd worden. De bijdrage voor jeugdleden zal € 7,50 per kwartaal bedragen.