• Algemene omgangs- en gedragsregels ZVV Pelikaan

  1.  Respect voor elkaar is de basis voor ons gedrag. Het gebruik van onbehoorlijk taalgebruik is onacceptabel. Geweld (verbaal en fysiek), beledigingen, pesten en molestatie ten opzichte van derden is verboden;
  2. Pesten, beledigen, aanstootgevende en respectloze opmerkingen en het in diskrediet brengen van de vereniging ZVV Pelikaan en haar leden, vrijwilligers, functionarissen en/of bestuursleden via (sociale) media, zal gevolgen hebben voor betrokkene(n) door toepassing van het bepaalde in de statuten van de vereniging;
  3. ZVV Pelikaan beschikt over een vertrouwenspersoon, waarbij het verenigingslid terecht kan voor klachten over ongewenste omgangsvormen;
  4. Onderlinge communicatie geschiedt op basis van respect, openheid en eerlijkheid. Leden communiceren "met" elkaar en niet "over" elkaar;
  5. Het verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen. Hij/zij is persoonlijk aansprakelijk voor de door hem/haar (opzettelijk)aangerichte schade;
  6. Na het gebruik van de accommodatie (kleedkamers en velden) wordt deze ordelijk en netjes achtergelaten;
  7. Het verenigingslid houdt zich aan de aanwijzingen op het complex. Bijvoorbeeld ten aanzien van gebruik fietsenstalling, afval in de daarvoor bestemde bakken, etc.;
  8. Het nuttigen van alcoholische dranken op het "Pelidome", buiten de kantine en het terras, is verboden;
  9. Het gebruik van drugs op het gehele complex van ZVV Pelikaan is verboden;
  10. Roken binnen de gebouwen en op de velden is eveneens verboden;
  11. Een verenigingslid dient een medelid, indien deze de omgangs- en gedragsregels dreigt te overtreden, of overtreedt, aan te spreken op diens, in woord en gebaar, ontoelaatbare gedrag;
  12. Wij zijn een goede gastheer voor bezoekende clubs en overige bezoekers van het "Pelidome". Het verenigingslid hanteert goede omgangsvormen en draagt deze uit. Hij/zij toont zich een waardig ambassadeur van en namens onze vereniging;
  13. Bij uitwedstrijden gedragen wij ons als een goede gast;
  14. Het verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging of KNVB opgelegde sancties naar aanleiding van een gepleegde overtreding. De vereniging kan de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het desbetreffende verenigingslid;
  15. Het verenigingslid, dat een duidelijke overtreding van de gedragsregels constateert, meldt dit bij een (jeugd)trainer, leider, of een bestuurslid.
  16. Het verenigingslid respecteert de binnen de vereniging bestaande hiërarchische- en/of functionele gezagsverhoudingen. 

  Bij het te buiten gaan van de algemene omgangs- en gedragsregels wordt gehandeld, zoals bepaald in artikel 6 - straffen - van de statuten.

  Samengevat bepaalt dit artikel:

  • Het bestuur is bevoegd om overtredingen te bestraffen.
  • Het bestuur stelt de strafmaat vast.

  De volgende straffen kunnen worden opgelegd:

  • Berisping;
  • Schorsing. Gedurende de periode, dat een lid geschorst is, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend;
  • Ontzetting uit het lidmaatschap(royement);
  • Uitsluiting van deelneming aan wedstrijden voor bepaalde duur c.q. voor een bepaald aantal wedstrijden;
  • Ontzegging van het recht om een of meer in de straf genoemde functies voor een in de straf genoemde termijn uit te oefenen;
  • Geldboete. Hieronder wordt mede verstaan de vergoeding voor een door een lid (opzettelijk) aangebrachte schade;

  Van het opleggen van een straf wordt schriftelijk aan het lid mededeling gedaan. In spoedeisende gevallen kan een opgelegde straf mondeling aan het lid worden medegedeeld.