• Alcoholreglement

  Alcoholbestuursreglement "Z.V.V. Pelikaan"

  Inleiding
  Sportverenigingen dienen op basis van de Drank- en Horecawet te beschikken over een Bestuursreglement. De sportkantine met een drank- en horecavergunning wordt beschouwd als een horecalokaliteit, hetgeen betekent dat er ter plaatse bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende dranken worden verstrekt. Het bestuursreglement dient regels te bevatten, die verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank in de sportkantine waarborgen. In het bestuursreglement zijn bepalingen opgenomen, die tot doel hebben om ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen. Als er gesproken wordt over kantine, dan dient hetzelfde gelezen te worden voor het terras met blokhut bij Z.V.V. Pelikaan, waar horeca-activiteiten plaats vinden.

  Paragraaf 1 Algemene bepalingen

  Artikel 1 Begripsbepalingen
  a) Alcoholhoudende dranken:
  Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol.
  b) Sociale Hygiëne:
  Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld, dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening houden met elkaars waarden, normen en rollen. In de sportkantine gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en- misbruik) en hoe men verantwoord alcohol- gebruik in de kantine kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven.
  c) Leidinggevenden:
  Het bestuur heeft twee leden aangewezen als leidinggevenden. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne en voldoen aan de eisen van zedelijkheid en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de vereniging. Zij kunnen de onmiddellijke leiding geven aan de uitoefening van de horeca-werkzaamheden in de sportkantine.
  Deze leden zijn opgenomen in de informatiemap van z.v.v. Pelikaan.
  d) Barvrijwilliger:
  Een vrijwilliger, die - op tijden dat er alcohol wordt verstrekt -, de barwerkzaamheden in de sportkantine uitvoert. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 7 van dit bestuursreglement.

  Artikel 2 Wettelijke bepalingen
  Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden nageleefd:
  - Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
  - Jongeren onder de 18 jaar mogen geen alcohol bij zich hebben.
  - Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de kantine worden opgehangen.
  - De verstrekker van alcohol dient bij twijfel de leeftijd van de aspirant-koper vast te stellen, tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
  - Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt, als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
  - Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan dronken personen.
  - Het is verboden personen toe te laten in de kantine, die dronken zijn of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen.

  Artikel 3 Vaststellen en wijzigen
  1. Het bestuur stelt het reglement vast.
  2. Het bestuursreglement dient desgewenst te worden voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een nieuwe drank- en horecavergunning. De gemeente toetst het bestuursreglement aan de Drank- en Horecawet. Het bestuursreglement treedt op hetzelfde moment in werking als de ingangsdatum van de af te geven drank- en horecavergunning.
  3. Wijzigingen van het bestuursreglement worden op gelijke wijze getoetst door de gemeente.

  Paragraaf 2 Sociaal Hygiënische bepalingen

  Artikel 4 Aanwezigheid
  Op de momenten, dat in de sportkantine alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig, die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne ofwel een barvrijwilliger, die een verplichte instructie verantwoord alcoholgebruik heeft gevolgd.

  Artikel 5 Huis- en gedragsregels
  1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.
  2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine of op het terras.
  3. Alcohol wordt niet geschonken aan:
  - Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie;
  - Personen, die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.
  4. Het bestuur wil voorkomen, dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
  5. Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1) drinken geen alcohol voor en gedurende hun bardienst.
  6. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging worden alcoholvrije dranken aangeboden.
  7. Personen, die agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen, worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

  Artikel 6 Schenktijden
  1. De schenktijden van alcoholische dranken in de kantine zijn:

  Maandag 20.30 - 23.00 uur
  Dinsdag 19.00 - 23.00 uur
  Woensdag 20.30 - 23.00 uur
  Donderdag 19.00 - 23.00 uur
  Vrijdag Gesloten
  Zaterdag 13.00 - 24.00 uur
  Zondag Gesloten

  3.. Binnen het kader van de verleende horecavergunning aan Z.V.V. Pelikaan kan van deze tijden worden afgeweken. Dit ter beoordeling van het bestuur c.q. van het dienstdoende bestuurslid.
  4. Als tijdens de schenktijden van de kantine 25% of meer van de aanwezigen jonger is dan 18 jaar, wordt er geen alcohol geschonken.
  5. Pelikaan hanteert een legitimatieplicht voor jongeren. Op het verzoek van het dienstdoende barpersoneel is een ieder verplicht zijn of haar legitimatie te tonen, teneinde de leeftijd te controleren.
  6. Z.V.V. Pelikaan verkoopt, dan wel, verstrekt geen sterk alcoholische dranken en heeft geen enkele intentie dit beleid in de nabije toekomst te wijzigen.

  Artikel 7 Kwalificatienormen en instructie verantwoord alcoholgebruik voor barvrijwilligers
  Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld.
  De barvrijwilliger:
  - is tenminste 18 jaar oud;
  - heeft (bij voorkeur) een instructie verantwoord alcoholgebruik gevolgd;
  - staat als zodanig bij de vereniging geregistreerd;
  - is betrokken bij de vereniging, als lid, dan wel anderszins betrokken;
  - geen lid zijnde of niet anderszins betrokken, is, na beoordeling door het bestuur, toegelaten.

  Een instructie verantwoord alcoholgebruik voor barvrijwilligers wordt gegeven door een terzake deskundige en bestaat minimaal uit een eenmalige voorlichtingsavond.

  Artikel 8 Voorlichting
  1. Schenktijden, leeftijdsgrenzen (artikel 2 lid1, 2 en 3), huis- en gedragsregels worden goed zichtbaar in de kantine opgehangen.
  2. Het bestuur schenkt aandacht aan publicitaire acties in het kader van verantwoord alcoholgebruik
  3. Het bestuur onderschrijft de bestaande regelingen omtrent reclame-uitingen voor alcohol-houdende dranken.

  Artikel 9 Handhaving, klachtenprocedure en sancties
  1. Op basis van artikel 51 Wetboek van Strafrecht zijn het bestuur van de vereniging en de leidinggevenden belast met de algemene leiding over de sportkantine en verantwoordelijk voor de naleving van de Drank- en Horecawet en dus van dit reglement.
  2. Gegronde klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8 van dit reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht aan het bestuur van de vereniging.
  3. Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van (één van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of de barvrijwilliger) gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten. Het bestuur verifieert de klacht, hoort zonodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht.
  4. Eenieder kan gegronde klachten over de overtreding(en) van de Drank- en Horecawet indienen bij de gemeente of de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).

  Paragraaf 3 Overige bepalingen

  Artikel 10 Toegelaten horeca-activiteiten
  1. De sportvereniging zal slechts die horeca-activiteiten uitoefenen met inachtneming van het hierna onder 2. en 3. bepaalde. De sportvereniging zal geen horeca-activiteiten uitoefenen ten behoeve van bijeenkomsten die worden gehouden wegens gebeurtenissen in de privé-sfeer van leden en bijeenkomsten voor niet-leden. Het bestuur zal hierop toezien.
  2. De horeca-activiteiten worden door de sportvereniging slechts uitgeoefend ten aanzien van personen, die bij de activiteiten van de sportvereniging in de ruimste zin van het woord betrokken zijn.
  3. Voor zover niet binnen de hiervoor genoemde doelstelling vallend, zal de kantine en/of de inventaris (met name het meubilair en het serviesgoed) niet door de sportvereniging aan derden worden verhuurd of ter beschikking worden gesteld.
  4. Geen reclame mag worden gemaakt door de sportvereniging voor niet binnen de doelstelling vallende respectievelijk andere horeca-activiteiten dan, die welke zijn toegelaten als omschreven in dit artikel 10.

  Artikel 11 Handhaving, klachtenprocedure en sancties
  1. Conform het gestelde in artikel 51 Wetboek van Strafrecht zijn het bestuur van de vereniging en de leidinggevenden belast met de algemene leiding over de sportkantine, Zij zijn derhalve beiden verantwoordelijk voor de naleving van de wet en dus van dit reglement.
  2. Gegronde klachten over de toepassing van het gestelde in artikel 10 dienen rechtstreeks door belanghebbenden onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur.